Tax Free jest to możliwość zwrotu VAT osobom fizycznym, zwanym “podróżnymi”, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej.

Osoby te mają prawo do otrzymania zwrotu VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odliczenie stawki VAT jest możliwe tylko po spełnieniu następujących warunków:

  • nabyte przez podróżnego towary zostały wywiezione poza terytorium Wspólnoty w stanie nienaruszonym.
  • zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu.


Zwrot VAT odbywa się na podstawie imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę z dołączonym do niego paragonem z kasy fiskalnej sprzedawcy.

Podstawą do potwierdzenia przez urząd celny wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty jest okazanie przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzenie zgodności danych osobowych podróżnego, zawartych w wystawionym przez sprzedawcę dokumencie, z danymi zawartymi w paszporcie bądź innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.